Bakonynána – Szent Anna

Bakonynána – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A falu a kkorban sokszor cserélt gazdát. 1488-bán Domonkos préposté. 1535-42-ben a fehérvári káptalané, majd a palotai vár tartozéka. Török kézre kerül, majd a Huszár cs., a Zichyek és utánuk a Nádasdy cs. a birtokos. Tp-uk a XVIII. sz. elején a ref.-ok kezén van. A német ajkú telepesek megjelenésével indul a kat. élet. Zircről a ciszterciek járnak ki ellátásukra. 1788-ban helyi káplánság, majd pléb. 1950-ig a rend tagjai vezetik a plébániát azóta az egyházmegye papjai. Az első tp-ot a Nádasdy...Tovább
"A falu a kkorban sokszor cserélt gazdát. 1488-bán Domonkos préposté. 1535-42-ben a fehérvári káptalané, majd a palotai vár tartozéka. Török kézre kerül, majd a Huszár cs., a Zichyek és utánuk a Nádasdy cs. a birtokos. Tp-uk a XVIII. sz. elején a ref.-ok kezén van. A német ajkú telepesek megjelenésével indul a kat. élet. Zircről a ciszterciek járnak ki ellátásukra. 1788-ban helyi káplánság, majd pléb. 1950-ig a rend tagjai vezetik a plébániát azóta az egyházmegye papjai. Az első tp-ot a Nádasdy cs. emeltette. A mai klasszicista tp-ot a Vallásalap segítségével építették 1826-ban. Mj. Méretei: 28x13 m. — A pl ház 1830-ból való, klasszicista. Mj.Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl. 26. Szi: jan. 25., aug. 21. Rn: jún. 19. Akv: 1764-től. Hsz: 1200 (1255). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
16-17. századi történet
Feltehetően középkori eredetű templom, igen romos állapotban. A 17. század második felében a török dúlás miatt elnéptelenedik.
Történeti leírás 1701-1945
Az 1747-ben tartott első püspöki vizitáció romos állapotú, valószínűleg középkori eredetű templomot talált. A 16. századtól 1744-ig a protestánsok használták, akkor vette el tőlük a földesúr. Az 1779. évi egyházlátogatás épségben levő, Szt. Anna tiszteletére szentelt templomot talált a faluban, amelyet azt megelőzően állíttatott helyre Nádasdy Ferenc gróf a korábbi templom romjainak felhasználásával. A jelenlegi klasszicista épület 1826-28 között épült.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Bakonynána, Alkotmány utca 19., hrsz. 47.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5624
Védelem azonosítója
9616, 1958; régészeti azonosító: 7185
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
műemlék
Mai meghatározó korstílusa
Kasszicista, 19. század 20-as évei. A település középpontjában álló, Ny-nak tájolt templom, a hajónál keskenyebb egyenesen záródó szentéllyel, az utcára néző bejárati főhomlokzat felett toronnyal, a szentély É-i oldalán sekrestyével.
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Bakonynána, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Az egyutcás falu történeti magjának közepén helyezkedik el a klasszicista templomépület alacsony dombon (ami a korábbi templomok elplanírozott maradványára is utalhat). Klasszicista templomépület. Az oldalhomlokzatokon alig tagolt épület díszítése az utca felőli oldalra összpontosul. A homlokzat középrészébe sávozott díszítésű tükör mélyed, melyet a téglány alakú ajtót és a felette lévő nagy, félköríves lunettaablakot közrefogó két pilaszter tagol. Az ajtó feletti tükörben építési felirat láthat...Tovább
Az egyutcás falu történeti magjának közepén helyezkedik el a klasszicista templomépület alacsony dombon (ami a korábbi templomok elplanírozott maradványára is utalhat). Klasszicista templomépület. Az oldalhomlokzatokon alig tagolt épület díszítése az utca felőli oldalra összpontosul. A homlokzat középrészébe sávozott díszítésű tükör mélyed, melyet a téglány alakú ajtót és a felette lévő nagy, félköríves lunettaablakot közrefogó két pilaszter tagol. Az ajtó feletti tükörben építési felirat látható. A nyolcoldalú, szoknyás gúlasisakkal fedett és órapárkánnyal koronázott torony a kontyolt tetősíkból emelkedik. Félköríves záródású harangszinti ablakainak keretelését a váll magasságában párkány köti össze. A harangszint alatt a torony főhomlokzata sávos tagolású, melybe tükör mélyed. A hajó hosszoldalain egy-egy nagy, félköríves ún. lunetta-, valamint a kissé kiülő Ny-i résznek tengelyében téglány alakú ablakok nyílnak. A szentély D-i oldalán nagy, félköríves ablak nyílik. A hajót egy csehboltozat és a diadalív előtt egy széles heveder, a szentélyt egy csehsüveg-boltozat fedi. A három csehsüveg-boltozatra ültetett karzat önálló szakaszként csatlakozik a hajóhoz. Mellvédje két pillérre és három kosárívre támaszkodik. A sekrestye ajtóval és ablakkal kapcsolódik a szentélyhez. A körcikkely alaprajzú szószékre a sekrestyéből lehet feljutni. Az 1930-as években idekerült szoborfülkés főoltár romantikus stílusú. A boltozatokat a közelmúltig meglévő, kasszicizáló falfestésből meghagyott és átfestett motívumok díszítik. A mellékoltár képe, a barokk stílusú egykori főoltárkép a Máriát tanító Szent Annát ábrázolja. A sekrestye és a karzatlépcső ablakainak vasrácsa, valamint az ajtók és az ablakok eredetik. A díszes, faragott keresztelőkút és a padok barokk stílusúak. A toronyalji kápolna értékes, fa oltárszobra Máriát, a világ királynőjét ábrázolja. Alatta a tisztítótűzben szenvedők láthatók. A szentély járófelületét kelheimi lapok fedik. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Bakonynána